Điều lệ

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng  năm 2020

 

CHƯƠNG I:

TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ

Điều 1: Tên câu lạc bộ

– Tên chính thức: Câu lạc bộ Công nghệ tài chính.

– Tên tiếng anh: Financial Technology Club.

– Tên viết tắt: FTC.

– Câu lạc bộ mang tính khoa học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Chi ủy – Ban Chủ nhiệm Khoa và Đoàn Khoa Tài chính – Ngân hàng, chỉ đạo định hướng của Đoàn Trường Đại học Kinh tế – Luật.

Điều 2: Chức năng của câu lạc bộ

 1. Tạo ra môi trường học hỏi, sân chơi giao lưu, sáng tạo cho sinh viên quan tâm đến lĩnh vực Công nghệ tài chính (FINTECH).
 2. Kết nối sinh viên với các tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực FinTech, có cơ hội thực tập, trao đổi thực tế cũng như tạo điều kiện tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.
 3. Hỗ trợ, trang bị cho các bạn sinh viên những kỹ năng, kiến thức và thông tin cần thiết đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường Công nghệ tài chính.
 4. Cung cấp hiểu biết, kiến thức về Công nghệ Tài chính cho sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật nói riêng và những sinh viên quan tâm đến các vấn đề về FinTech nói chung.

Điều 3: Hoạt động của câu lạc bộ

 1. Tổ chức các chương trình, cuộc thi, các buổi tọa đàm, giao lưu, định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng mềm.
 2. Tổ chức các buổi hội thảo trao đổi phương pháp học tập, rèn luyện cho các bạn sinh viên về Công nghệ Tài chính.
 3. Tổ chức các buổi gặp gỡ, tìm hiểu doanh nghiệp trong ngành.
 4. Các hoạt động của Câu lạc bộ phải được xây dựng có kế hoạch và dựa trên sự đóng góp của ý kiến của các thành viên.

 

CHƯƠNG II:

HỘI VIÊN

Điều 4: Đối tượng tham gia

– Sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật các khóa, tán thành điều lệ Câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ thì được tổ chức Câu lạc bộ xét công nhận là Thành viên Câu lạc bộ.

Điều 5: Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ

 1. Sinh viên tham gia Câu lạc bộ phải có đơn đăng ký tham gia Câu lạc bộ (theo mẫu) và được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xét duyệt.
 2. Sau khi được xét duyệt đơn đăng ký, sinh viên tiếp tục tham gia vòng teambuilding kết hợp với phỏng vấn để Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chọn ra những CTV xuất sắc nhất phù hợp với công việc của Câu lạc bộ.

Điều 6: Quyền của Hội viên

 1. Được tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ như đào tạo, tham gia các buổi training, thông tin và được nghiên cứu cung cấp thông tin phục vụ học tập.
 2. Được đề xuất về những vấn đề phát triển Câu lạc bộ, được đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng dịch vụ Câu lạc bộ.
 3. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.
 4. Được xin ra khỏi Câu lạc bộ khi xét thấy mình không thể hoặc không còn nguyện vọng tham gia Câu lạc bộ.
 5. Tham gia vào các chương trình của cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ.

Điều 7: Nghĩa vụ của Hội viên

 1. Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ Câu lạc bộ, các quyết định của Câu lạc bộ và nghĩa vụ công dân.
 2. Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Câu lạc bộ.
 3. Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Câu lạc bộ.
 4. Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các hội viên khác.

 

CHƯƠNG III:

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 8: Nguyên tắc hoạt động

 1. Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, các cá nhân tham gia hoạt động và chịu trách nhiệm trên cơ sở tinh thần tự nguyện, dưới sự cố vấn của Ban Chủ nhiệm Khoa Tài chính – Ngân hàng.
 2. Các thành viên và cộng tác viên Câu lạc bộ làm việc trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau.
 3. Hợp tác bình đẳng, phối hợp thống nhất cùng hành động.
 4. Thông tin thống nhất, đầy đủ, chính xác, khách quan đảm bảo sự thông suốt từ trên xuống; trả lời đầy đủ các thắc mắc của thành viên, cộng tác viên cũng như những cá nhân quan tâm.
 5. Các chương trình hoạt động phải có sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm Khoa, Đoàn Khoa, Đoàn Trường, có con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền.

Điều 9: Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ

 1. Sau khi được chính thức thành lập, Ban Chủ nhiệm sáng lập tiếp tục làm việc để đảm bảo hoạt động cho câu lạc bộ.
 2. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Chủ nhiệm là 1 năm. Các năm tiếp theo, Đại hội Câu lạc bộ sẽ được tổ chức 1 năm một lần để bầu ra Ban Chủ nhiệm và đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ cho Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ tới.
 3. Trường hợp trong năm không tổ chức Đại Hội, Câu lạc bộ tiến hành Kiện toàn nhân sự.
 4. Ban Chủ nhiệm có thể triệu tập đại hội bất thường khi cần thiết.

Điều 10: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

 1. Ban Chủ Nhiệm gồm 5 thành viên: 01 Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm, 02 Ủy viên.
 2. Trong trường hợp các thành viên trong Ban Chủ nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ thì các thành viên Ban Chủ nhiệm có thể bổ sung với tiền đề là có báo cáo tình hình nhân sự thực tế đến Ban Thường vụ Đoàn Trường.

Điều 11: Nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chủ Nhiệm

 1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ dưới sự quản lý của Ban Chủ nhiệm Khoa Tài chính – Ngân hàng, Đoàn Khoa Tài chính – Ngân hàng, Đoàn Trường Đại học Kinh tế – Luật.
 2. Đề ra phương hướng nhiệm vụ và chương trình hoạt động cho Câu lạc bộ.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động và quản lý ngân sách Câu lạc bộ.
 4. Nhận thông tin phản hồi từ các thành viên Câu lạc bộ.

Điều 12: Ngân sách Câu lạc bộ

 1. Ngân sách Câu lạc bộ có từ: Nguồn lệ phí được hỗ trợ từ trường, nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trao tặng và giúp đỡ, đóng góp từ hoạt động gây quỹ của các thành viên.
 2. Sử dụng tài chính cho việc duy trì Câu lạc bộ.

 

CHƯƠNG III:

THI HÀNH ĐIỀU LỆ

Điều 13:

 1. Mọi Hội viên phải thực hiện đúng điều lệ Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Điều lệ Câu lạc bộ này.
 2. Việc sửa đổi điều lệ Câu lạc bộ do Ban Chủ nhiệm và thành viên sáng lập quyết định.

 

                                                                 BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI

                                                             CÂU LẠC BỘ FTC

                                                               CHỦ NHIỆM

 

 

                                                                                                                                                     Phan Huy Tâm

Điều lệ trên được cập nhật vào ngày 23/07/2020.

error: Content is protected !!